Legal 

"DRAGOMEN Accepts Investors" 

Vergi Levhası Dragomen.pdf

For faster development of our e-Marketplace;

"DRAGOMEN Accepts Investors" 

official shareholding in the founding company (Dragomen Ltd) and

The investor who participates in an affiliate is given a legal share.

And as well as information and documents about the company and goals,

envisaged models, modules and strategic visions are shared.  

It is also possible that shares will be given to 

special members who make significant contributions.


"DRAGOMEN Yatırımcı Kabul Etmektedir"

e-Pazaryerimizin daha hızlı geliştirilmesi için; kurucu şirket (Dragomen Ltd) resmi hissedarlığı ve gelir ortaklığına katılan yatırımcıya yasal hisse verilir. 

Ve şirket ve hedefler hakkında bilgi ve belgelerin yanı sıra,  ön görülen modeller, modüller ve stratejik vizyonlar paylaşılır.  AYRICA, ciddi katkı veren özel üyelere de hisse verilmesi olasıdır.

KVKK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Dragomen Yeminli Tercümanlık Limited Şirketi yetkilisince şirket ve resmi sitesi https://www.drago.men adına hazırlanmıştır.


Şirketimiz ile olan ticari/hukuki ilişkileriniz kapsamında, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.


Bu kapsamda Kişisel verileriniz, İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, mobil uygulamalarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/organizatörlerimiz/iş ve çözüm ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.


Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz kimlik verisi (ad-soyad, TCKN, doğum tarihi) iletişim verisi (telefon, e-posta, işyeri adresi), finansal veri ( banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri) özel nitelikli kişisel veri ( kan grubu, din) çalışma verisi ( çalışılan şirket, departman, meslek, unvan, imza sirküleri) görsel ve işitsel veri (görüntü ve ses kaydı, fotoğraf) web sitesi/uygulama kullanım verileridir. (Kullanıcının site içi aktiviteleri)


Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, tarafımızca sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, talep edilen ve Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerinin sunulabilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, satış departmanı çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması, sözleşmeler kapsamında müşteriye destek verme ve müşteri ile iletişime geçilmesi, sözleşme oluşturulması, teklif gönderilmesi, müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi, fatura gönderiminin sağlanması, cari kart açılışı yapılması, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, bütçe yönetimi ve raporlama yapılması, kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması, sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması, müşteri memnuniyeti analizi yapılması, call center tedarikçi ile entegre olarak çalıştığımız gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri, online satış ve satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için müşteri ile iletişime geçilmesi, toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması, müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması, araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması, mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması, şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi, görüşmelerin teyidi ve yapılan aramaların istatistiksel amaçla tespiti, tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması, savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile işlenebilir.


Müşterilere ait kişisel veriler, Dragomen Yeminli Tercümanlık Limited Şirketi, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile, ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)la, toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla, platform içi hareketlerinizi Çerez Politikası çerçevesinde izleyerek ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü kişilerle, müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalarla, faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için yurtiçinde bina yönetimini gerçekleştiren şirketle, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, sigorta şirketleriyle, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle, hediye gönderimi amacı ile gönderimi sağlayan firma/platform, kargo firması gibi 3. Kişilerle, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle, “İdealtepe Mahallesi, Dik Sokak, No:13-2 Maltepe, İSTANBUL” adresimize yazılı olarak şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar


a) www.drago.men sitesinin faaliyetlerini yerine getiren, İdealtepe Mh. Dik Sk.13-2 Maltepe, İstanbul adresinde bulunan DRAGOMEN YEMİNLİ TERCÜMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ “E-Hizmet Sağlayıcı”


b) www.drago.men internet sitesine üyelik başvurusunda bulunan internet kullanıcısı (“Üye”)


2. Sözleşmenin Konusu


İşbu Sözleşme’nin konusu, E-Hizmet Sağlayıcı’nın sahibi bulunduğu web sitesi www.drago.men ‘den üyenin yararlanabilme koşullarının belirlenebilmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, www.drago.men web sitesine üye olduğu sırada bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu , bilgilerin yanlış olmasından dolayı e-hizmet sağlayıcısı aleyhine oluşabilecek zararlarını karşılayacağını taahhüt eder.


3.2. E-hizmet Sağlayıcı, Üye’nin kullanıcı adı ve şifresini kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile söz konusu üyenin giriş bilgilerininin izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


4. Sözleşmenin Feshi


İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya E-hizmet Sağlayıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, E-Hizmet Sağlayıcısı, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. Yürürlük


Üyenin, üyelik www.drago.men ve arka plandaki kayıtlı formlardan birine kayıt yapması ile, işbu üyelik ve gizlilik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiş sayılır.


DRAGOMEN YEMİNLİ TERCÜMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ADINA MESUL ŞİRKET MÜDÜRÜ - YAVUZ SELİM AYKAÇ 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR 

1.1 SATICI: 

Ünvan:  DRAGOMEN Yeminli Tercümanlık Limited Şirketi “Dragomen”

Adres: İdealtepe Mh, Dik Sk 13-2, Maltepe, İstanbul, Telefon: 0506 535 2463, E-Posta : b@drago.men 


1.2 ALICI

Adı, Soyadı, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle sözleşmeye eklenecektir.


MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün (yeminli/yeminsiz çeviri evrakları veya e-ortam dosyaların) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Hizmet ve Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli satış faturasında belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Dragomen'nden kredi kartı (VISA, MasterCard, American Express) veya banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir (3) işgünü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.


4.2 - Sözleşme konusu ürün ya da hizmet, her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün ya da hizmet, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ya da sunulacak ise, teslim edilecek ya da sunulacak kişi/kuruluşun teslimatı ya da hizmeti kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.4 - Dragomen tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde fatura/e-fatura mukabili teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. Kargo ücreti ise SATICI`ya ait olup, KDV oranları basılı yayınlar için %0, sınıf içi ve online eğitim programları için %18`dir. Söz konusu oranlardaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihte aynen uygulanacaktır.


4.5 - SATICI, sözleşme konusu ürünü ve hizmeti sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle sorumludur.


4.6 - Sözleşme konusu hizmetin ya da ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı veya onaylı nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün ya da hizmetin teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.7 - Ürünün ya da hizmetin tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI`ya kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI`ya aittir.


4.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.


4.9 - Bir satış sözleşmesi oluşturulmadan önce, siparişinizi kendi takdirimize göre kabul etmemeyi seçebiliriz. Siparişinizi kabul edemediğimiz durumlara örnekler şu şekildedir:

Ürünün/Ürünlerin Web sitesinde gösterilmesi ancak hazırlayacak personelin mazereti olması, 

Ödemeniz için yetkinizi alamamamız;


4.10 - Dragomen'de satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları tedarikçi firmaların stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, ödeme banka havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.


4.11 - 24 saatte gönderim ibaresi, çalışma gün ve saatlerinde sipariş edilen bir ürünün 24 saat içerisinde kargoya verileceğini, 7 günde gönderim ibaresi ise çalışma gün ve saatlerinde verilen siparişinizin takip eden yedi çalışma günü içerisinde kargoya verileceğini belirtmektedir.


4.12 - Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece son kullanıcılar için aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


4.13 - Dosya teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen dosyalar kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, tutanak b@drago.men'e gönderilmelidir. Dragomen sipariş ile ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın yapılmasını sağlayacaktır.


4.14- İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir Dosya/ koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya degişimleri mümkün olamayacaktır.


MADDE 5 - CAYMA VE İADE

ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI`ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve dosya içeriğinin eksilmemesi ve basılı ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün SATICI`ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI`ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan EFT kesintisi, kargo gideri ve sair masraflar SATICI`ya aittir.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK VE İADE EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir çeviriler, yazılı dosyalar, yazılım ve programlar için cayma hakkı kullanılamaz. İadeleri gerçekleştirilememektedir. 


MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI`nın veya SATICI`nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Teslimat: Teslimat süresi, Sipariş onay mailinin gönderilmesinden sonra 24 saat içinde kargo firmasına verilmesini belirtmektedir.


YEMİNLİ TERCÜMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ADINA MESUL ŞİRKET MÜDÜRÜ - YAVUZ SELİM AYKAÇ